งานสายสัมพันธ์ พ.ม. ปี 2562 by ฝ่ายโสต ฯ และประชาสัมพันธ์