กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (14 พ.ค. 2562) by | ฝ่ายโสต ฯ และประชาสัมพันธ์