พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนสอบ Pretest คะแนนสูงสุด ลำดับที่ 1 - 10 by ฝ่ายโสต ฯ และประชาสัมพันธ์