การปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 by ฝ่ายโสต ฯ และประชาสัมพันธ์