กิจกรรมลอยกระทง ปีการศึกษา 2561 by ฝ่ายโสตฯ สาธิตพระนคร