พิธีมอบเกียรติบัตรการสอบ Pretest คะแนนสูงสุด 1 -10